Novamont jest podmiotem przemysłowym, który opracowuje biotworzywa i biochemikalia, poprzez instalowanie na terytorium zintegrowanych biorafinerii i dostarczanie rozwiązań aplikacyjnych o niskim oddziaływaniu na środowisko naturalne, zaprojektowanych według kryteriów zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na cały okres ich cyklu produkcyjnego i wycofania z użytku.

Web page: Novamont

Novamont powstała w 1989 roku w celu realizacji ambitnego projektu niektórych naukowców ze Scuola di Scienza dei Materiali Montedison: opracowania systemu integracji chemii, środowiska i rolnictwa. Projekt opierał się na przekonaniu, że istnieje potrzeba transformacji z gospodarki produkcyjnej na gospodarkę systemową, z uwzględnieniem wszystkich elementów i stron zaangażowanych w różne sektory produkcji, w tym efektów zewnętrznych związanych ze skutkami społecznymi i środowiskowymi.

Novamont osiągnęła dziś pozycję międzynarodowego lidera w sektorze biotworzyw i biochemikaliów poprzez zintegrowanie chemii i rolnictwa. Taki rezultat, jak założono na początku, został osiągnięty dzięki zainstalowaniu na terytorium zintegrowanych systemów biorafinerii (również w operacjach przekwalifikowania nieużywanych terenów przemysłowych) oraz stworzeniu rozwiązań aplikacyjnych, które przez cały cykl eksploatacji przyczynią się do stworzenia wartości społecznej, ekonomicznej i środowiskowej, minimalizując rozpraszanie energii i materii, idąc w kierunku modelu gospodarki cyrkularnej.

Na przestrzeni lat, firma Novamont opracowała szereg własnych technologii, które umożliwiły współdziałanie różnych obszarów badań (biotworzywa, biotechnologia, agronomia i chemia organiczna). Ponadto, dzięki swoim ośrodkom badawczym w Novarze, Piana di Monte Verna i Terni, kontynuuje działalność badawczo-rozwojową w zakresie budowy nowych zakładów i identyfikacji innowacyjnych technologii, które poszerzą dotychczasową propozycję zrównoważonego rozwoju.