Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego i Działalności Kulturalnej oraz Turystyki, znane również pod akronimem MiBACT, jest departamentem Rządu Republiki Włoskiej odpowiedzialnym za ochronę kultury, rozrywki oraz zachowanie dziedzictwa artystycznego i kulturowego jal również krajobrazu.

Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego i Działalności Kulturalnej oraz Turystyki zostało powołane przez Giovanniego Spadoliniego w 1974 r. a jego celem było przekazanie zarządzania dziedzictwem kulturowym i środowiskiem jednemu, specjalnie do tego stworzonemu Ministerstwu, aby zagwarantować w ten sposób ochronę interesów o ogromnym znaczeniu zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i krajowym.

Struktura organizacyjna departamentu jest dość złożona i na przełomie lat ulegała wielokrotnym zmianom. Posiada biura bezpośrednio współpracujące z Ministrem oraz biura własne na szczeblu centralnym, jak również lokalnym. W ramach Ministerstwa działa Najwyższa Rada ds. Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego oraz Najwyższa Rada ds. Kina i Sektora Audiowizualnego.

Pełnią one rolę techniczno-naukowych organów doradczych, odpowiednio w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i krajobrazu, kina i sektora audiowizualnego.

Działa również siedem komitetów techniczno-naukowych zajmujących się ochroną określonych obiektów i zagadnień, takich jak muzea i gospodarka kultury, krajobraz, archeologia, biblioteki i instytuty kultury, archiwa, sztuka i architektura współczesna oraz sztuki piękne.