Etica Sgr jest jedyną włoską spółką zarządzającą, która oferuje wyłącznie społecznie odpowiedzialne fundusze inwestycyjne. Rozwiązania inwestycyjne mają na celu stworzenie możliwości uzyskania zysku w perspektywie średnio- i długoterminowej, koncentrując się na realnej gospodarce i nagradzając przedsiębiorstwa i kraje, które stosują pozytywne praktyki w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG).

Web page: Etica Sgr

Etica Sgr jest spółką zarządzającą aktywami Grupy Banca Etica. Założona w 2000 roku z pomysłu Banca Etica przy współpracy z Banca Popolare di Milano, jej udziałowcami są dzić również Banco BPM, BPER Banca, Banca Popolare di Sondrio i Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est. Obecnie jest to jedyna włoska Sgr – spółka zarządzająca aktywami, która tworzy i zarządza wyłącznie odpowiedzialnymi społecznie funduszami inwestycyjnymi, reprezentując wartości etycznego finansowania na rynkach finansowych. Etica Sgr oferuje również konsulting inwestorom, którzy chcą planować swoje inwestycje z uwzględnieniem kryteriów społecznych i środowiskowych oraz jest pionierem aktywnego zaangażowania akcjonariuszy we Włoszech. Procesy analizy odpowiedzialności społecznej i aktywnych akcjonariuszy w odniesieniu do funduszy i usług konsultingowych są certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy UNI EN ISO 9001:2015. Fundusze Etica Sgr są obecne na terenie całych Włoch dzięki umowom handlowym z ponad 200 operatorami, do których zaliczają się banki, sieci konsulentów i operatorów online. Od 2009 roku Etica Sgr przestrzega zasad odpowiedzialnego inwestowania (PRI), a od 2015 roku jest członkiem Montreal Carbon Pledge, inicjatywy promowanej przez UNEP i PRI, która przewiduje pomiar i sprawozdawczość śladu węglowego (carbon footprint) inwestycji kapitałowych. Etica Sgr jest również współzałożycielem Shareholders for Change, powołanej do życia 6 grudnia 2017 roku w Mediolanie.

Etica Sgr, spółka zarządzająca aktywami Banca Etica Group, oferuje wyłącznie społecznie odpowiedzialne fundusze inwestycyjne dla inwestorów prywatnych i instytucji. Akcje i obligacje wchodzące w skład funduszy Etica Sgr są wybierane w oparciu o dwie różne analizy: pozafinansową i finansową. Analiza pozafinansowa ma na celu zidentyfikowanie krajów o największych walorach społecznych i środowiskowych oraz firm najlepiej dbających o zrównoważony rozwój i zbiorowy dobrobyt. Z tego powodu emitenci są poddawani dokładnej analizie i ocenie pod względem parametrów środowiskowych, społecznych i systemu zarządzania. Każdemu z nich przyznawana jest punktacja sumaryczna, opierająca się na ocenie różnorodnych wskaźników (65 dla przedsiębiorstw i 55 dla Państw). Emitenci z najwyższą punktacją, będący liderami w swoim sektorze (zasada „best in class”) stają się częścią Spektrum Inwestycji funduszy Etica Sgr. Cały proces definiowania spektrum inwestycji jest nadzorowany przez niezależną Komisję Etyki. Po określeniu Spektrum Inwestycji papierów wartościowych o wysokich standardach etycznych i ESG, rozpoczyna się analiza finansowa, której celem jest stworzenie portfeli inwestycyjnych Etica Sgr. Zarządzanie finansami jest powierzane delegowanemu operatorowi.

Ci, którzy zainwestują w fundusze Etica Sgr, mogą przekazać 0,1% subskrybowanego kapitału (1 euro na tysiąc) na rzecz funduszu obejmującego projekty o wysokiej wartości społecznej i środowiskowej we Włoszech, wybrane przez Banca Etica i finansowane z mikrokredytów i crowdfunding. Etica Sgr oferuje również usługi konsultingowe dla inwestorów instytucjonalnych (fundusze emerytalne, ale są to również Przedsiębiorstwa Pośrednictwa Giełdowego, spółki zarządzające, instytucje religijne itp), które chcą inwestować w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem środowiska i

praw człowieka. Etica Sgr jest również pierwszą spółką zarządzającą aktywami we Włoszech, która wprowadziła aktywną działalność akcjonariuszy: co roku uczestniczy w spotkaniach niektórych spółek, w które są inwestowane fundusze, zachęcając firmy do zaangażowania w programy społeczne, środowiskowe i governance. Procesy analizy odpowiedzialności społecznej i aktywnych akcjonariuszy w zakresie funduszy i usług doradczych są certyfikowane według normy UNI EN ISO 9001:2015. Od 2009 roku Etica Sgr przestrzega zasad odpowiedzialnego inwestowania (PRI), a od 2015 roku jest członkiem Montreal Carbon Pledge, inicjatywy promowanej przez UNEP i PRI, która przewiduje pomiar i sprawozdawczość śladu węglowego (carbon footprint) inwestycji kapitałowych. Banca Etica wraz z Etica Sgr i Fondazione Finanza Etica jest inicjatorem sieci usług finansowych oraz promocji kultury, środowiska i człowieka.