CIC

Włoskie Konsorcjum Kompostowania jest organizacją non-profit, która od 1992 roku promuje i umacnia recykling frakcji organicznej odpadów i której celem jest produkcja kompostu i biometanu. Konsorcjum, które liczy ponad stu trzydziestu członków, zrzesza i reprezentuje publicznych i prywatnych producentów oraz operatorów kompostowni i fermentowni beztlenowych, stowarzyszenia branżowe, studia techniczne, laboratoria, instytuty badawcze, producentów maszyn i urządzeń oraz inne firmy zainteresowane kompostowaniem i gospodarką odpadami organicznymi.

Włoskie Konsorcjum Kompostowania jest organizacją non-profit, która od 1992 roku promuje i umacnia recykling frakcji organicznej odpadów i której celem jest produkcja kompostu i biometanu. Konsorcjum, które liczy ponad stu trzydziestu członków, zrzesza i reprezentuje publicznych i prywatnych producentów oraz operatorów kompostowni i fermentowni beztlenowych, stowarzyszenia branżowe, studia techniczne, laboratoria, instytuty badawcze, producentów maszyn i urządzeń oraz inne firmy zainteresowane kompostowaniem i gospodarką odpadami organicznymi.

CIC jest zaangażowane w liczne inicjatywy mające na celu zapobieganie produkcji odpadów organicznych oraz rozpowszechnianie prawidłowej selektywnej zbiórki , która umożliwi skuteczne odzyskiwanie odpadów organicznych w biologicznych oczyszczalniach ścieków. W tym celu, oprócz stałego monitorowania jakości frakcji organicznej wprowadzanej do kompostowni – lub zintegrowanych kompostowni i fermentowni beztlenowych – opracowano programy jakości i nawiązano współpracę z wieloma krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami.

W 2003 roku CIC uruchomiło dobrowolny program Marchio Compost di Qualità CIC, który poprzez ciągłą kontrolę produktu, poświadcza jakość nawozów organicznych produkowanych w zakładach firm członkowskich.

W 2006 roku narodziło się Marchio Compostabile CIC, usługa dla członków konsorcjum, która poświadcza rzeczywistą kompostowalność produktów ulegających biodegradacji podczas odzyskiwania odpadów organicznych w kompostowniach przemysłowych.

W chwili obecnej, oprócz działań związanych z jakością macierzy i produktów, CIC stale angażuje się w liczne inicjatywy zmierzające w kierunku osiągnięcia celów wyznaczonych przez Unię Europejską w ramach niedawno zatwierdzonego pakietu Gospodarki Cyrkularnej.