ARPA Umbria Regionalna Agencja Ochrony Środowiska jest strukturą regionalną bezpośrednio podporządkowaną Komisji Regionalnej Umbrii, która zajmuje się rozwojem i koordynacją działań prewencyjnych i ochrony środowiska.

Web page: ARPA Umbria

Regionalna Agencja Ochrony Środowiska (Arpa) została utworzona w Umbrii 6 marca 1998 r. na mocy ustawy regionalnej nr 9. Jest to struktura regionalna z własną osobowością prawną i własnym zapleczem techniczno-administracyjnym. Pod nadzorem Zarządu Regionalnego, zajmuje się realizacją celów, które Rada Regionalna, na wniosek Zarządu, ustala na każdy, trzyletni okres działalności. Dyrektor Generalny Agencji przygotowuje programy działań na podstawie wyznaczonych celów w zakresie prewencji i ochrony środowiska.

Agencja zajmuje się przede wszystkim: kontrolą chemicznych, fizycznych i biologicznych czynników zanieczyszczających macierze środowiskowe; wsparciem techniczno-naukowym w kwestii oceny i zapobiegania zanieczyszczeniom; zarządzaniem sieciami monitoringu; realizowaniem systemów informacyjnych i baz danych dotyczących środowiska; kontrolą jakości powietrza, wody i gleby; odpadami; promieniowaniem i hałasem; głównymi zagrożeniami przemysłowymi; wsparciem techniczno-naukowym dla działań związanych z oceną oddziaływania na środowisko (EIA, SEA, IPPC).